Tuesday, June 22, 2010

Pengakuan : Tiada Tuhan Selain Allah 2

Kongsi

Dalam siri yang pertama ( klik ) ,kita telah membincangkan Tauhid dari perspektif rububiyyah, pada bahagian ini pula, kita akan membicarakan Tauhid dari perspektif Al-Uluhiyyah..

 

TAUHID AL-ULUHIYYAH

Tauhid al-Uluhiyyah

saudi-arabia Maksud  Tauhid al-Uluhiyyah ialah kita mentauhidkan  Allah  dalam peribadatan  atau persembahan. Tujuan asas Allah Subhanahuwata’ala mengutuskan  para  rasul ialah menyeru kepada hakikat Tauhid al-Uluhiyyah.

Firman-firman Allah Subhanahuwata’ala ini membuktikan hal tersebut bermaksud:

Dan  Kami  tidak  mengutuskan seorang rasul  pun  sebelum  kamu, melainkan   Kami  wahyukan  kepadanya  bahawasanya  tiada   ilah melainkan Aku, maka kamu sekelian hendaklah menyembah Aku.

(Surah Al-Anbiya': 25)

Dan sesungguhnya Kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul (untuk menyeru): Sembahlah Allah dan jauhilah Taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang pasti kesesatan baginya.  Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)

(Surah An-Nahl: 36)

 

Dan  sesungguhnya Aku telah utuskan Nuh (nabi)  kepada  kaumnya, lalu   dia  berkata  (menyeru):  Wahai  kaumku,  hendaklah   kamu menyembah Allah, (kerana) sesekali tiada ilah melainkan Dia. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa kepada-Nya?

(Surah Al-Mu'minun: 23)

Dan (Kami telah mengutuskan) kepada kaum 'Ad saudara mereka  Hud (nabi):  Hai  kaumku sembahlah Allah, sesekali tiada  ilah  bagi kamu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa kepada-Nya

( Surah Al 'Araf: 65)

Maksud ilah dalam ayat-ayat di atas ialah sesuatu yang disembah, dita’ati dan diperhambakan diri. Ilah yang sebenarnya ialah Allah Subhanahuwata’ala. Pengertian ilah seperti inilah yang seharusnya difahami dari syahadah:

لا إلٰه إلا الله

Pada hakikatnya Islam (sebagai satu sistem hidup yang sempurna) adalah merupakan manhaj ’ubudiyyah atau tatacara untuk manusia menyembah, menta’ati dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala dalam semua aspek kehidupan.

Cetusan rasa cinta kepada Allah Subhanahuwata’ala

cinta-allah Menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahuwata’ala dapat dilaksanakan  apabila tercetus  rasa  cinta yang suci kepada Allah Subhanahuwata’ala  dan  rela  (ikhlas) menundukkan  diri serendah-rendahnya kepada-Nya. Seseorang  hamba itu  disifatkan  sedang menyembah Allah Subhanahuwata’ala apabila  dia  menyerahkan seluruh  jiwa  raga  kepada-Nya,  bertawakkal  kepada-Nya, berpegang  teguh  kepada  ajaran-ajaran-Nya,  berpaut kepada ketentuan-Nya, meminta (mengharap) serta  memulang  (menyerah) sesuatu  hanya kepada-Nya, mengingati-Nya, melaksanakan segala syariat-Nya dan   memelihara   segala  perlakuan   (akhlak,   perkataan   dan sebagainya) menurut cara-cara yang diredhai-Nya.

 

'Ubudiyyah yang semakin bertambah

Pengertian  'ubudiyyah (pengabdian) kepada Allah Subhanahuwata’ala  akan  bertambah sebati dan hebat kesannya dalam kehidupan manusia apabila semakin mendalam  pengertian  dan  keinsafannya  tentang  hakikat  bahawa manusia  itu  terlalu fakir di hadapan  Allah Subhanahuwata’ala.  Manusia  sentiasa bergantung dan berhajat kepada-Nya. Manusia tidak boleh  terlupus  daripada  kekuasaan dan pertolongan-Nya  walaupun  sekelip mata.

Begitu  juga dengan cinta atau kasih (hubb) manusia kepada  Allah Subhanahuwata’ala dan  rasa  rendah diri (khudu') manusia kepada-Nya  akan bertambah teguh apabila semakin mantap ma'rifat dan  kefahamannya terhadap  sifat-sifat  Allah, Asma' Allah  al-Husna  (sifat-sifat Allah  yang  terpuji), kesempurnaan Allah Subhanahuwata’ala dan  kehebatan  nikmat kurniaan-Nya.

Semakin  mantap manusia ber'ubudiyyah terhadap Allah, maka semakin bebaslah dia daripada belenggu  'ubudiyyah kepada selain daripada-Nya. Seterusnya dia akan menjadi seorang hamba  yang benar-benar tulus dan ikhlas mengabdikan diri  kepada-Nya.

Allah telah menggambarkan di dalam al-Qur'an keadaan para  rasul-Nya  yang mulia dengan sifat-sifat 'ubudiyyah di  peringkat  yang tinggi.  Allah  telah melukiskan rasa 'ubudiyyah  Rasulullah  Sallallahu’alaihiwasallam pada malam sewaktu wahyu diturunkan, ketika baginda berda'wah dan semasa baginda mengalami peristiwa Isra' dan Mi'raj.

Firman Allah Subhanahuwata’ala bermaksud:

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan."

(Surah An-Najm: 10)

 

Dan  ketika  berdiri hamba-Nya  (Muhammad)  untuk  menyembah-Nya (beribadat),    hampir    saja   jin-jin    itu    mendesak-desak mengerumuninya."

( Surah Al-Jin: 19)

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami.  Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

( Surah al Isra’ : 1 )

Perkataan hamba (’abd) dalam ayat-ayat di atas adalah mewakili Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam. Perkataan hamba (’abd)  sebagai gantinama kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah menggambarkan sifat perhambaan dan ’ubudiyyah baginda yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahuwata’ala.

 

Tauhid al-Rububiyyah menghubungkan Tauhid al-Uluhiyyah

Tauhid al-Rububiyyah ialah mengakui keesaan Allah Subhanahuwata’ala sebagai Rabb, Tuan, Penguasa, Pencipta dan Pengurnia  secara  mutlak.  Tidak ada sekutu  bagi-Nya  di  dalam  Rububiyyah.

sujud Sesungguhnya kesanggupan dan kesediaan manusia mentauhidkan Allah Subhanahuwata’ala dari segi Rububiyyah dengan segala pengertiannya akan  menghubung atau  menyebabkan  manusia  mengakui  Tauhid  al-Uluhiyyah  iaitu mengesakan-Nya dalam pengabdian. Secara spontan  pula  manusia akan mengakui bahawa Allah Subhanahuwata’ala sahaja yang layak disembah, selain  daripada-Nya tidak layak disembah walau dalam apa keadaan sekali pun.

Al-Quran  terlebih  dahulu memperingatkan  orang-orang  musyrikin Quraisy   agar  mengakui  Tauhid  al-Rububiyyah.  Apabila  mereka menerima Tauhid al-Rububiyyah dan bersungguh-sungguh mengakuinya, maka terbinalah hakikat  Tauhid al-Uluhiyyah pada diri mereka.  Hakikat  ini  jelas sepertimana firman-firman Allah Subhanahuwata’ala bermaksud:

Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala  yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Sedangkan berhala-berhala tersebut adalah buatan manusia.

(Surah Al-A'raf: 191)

Apakah  (Allah) yang menciptakan segala sesuatu itu sama  dengan yang  tidak  dapat menciptakan (apa-apa)?  Maka  mengapakah kamu tidak mengambil pengajaran?.                                                 

(Surah An-Nahl: 17)

Hai  manusia,  telah dibuat perumpamaan, maka  dengarlah  olehmu perumpamaan  itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang  kamu  serukan selain  daripada  Allah  tidak dapat  menciptakan seekor  lalat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat  itu merampas  sesuatu daripada mereka, tiada mereka dapat  merebutnya kembali daripada lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah.

 (Surah Al-Hajj: 73)

Ayat-ayat  tersebut mengingatkan orang-orang  musyrikin  mengenai suatu  hakikat yang nyata iaitu sembahan-sembahan  mereka  adalah lemah,  malah  tidak  berkuasa untuk  mencipta  sesuatu  walaupun seekor lalat. Jika lalat itu mengambil atau merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak berkuasa untuk mendapatkannya  kembali. Ini  menunjukkan  betapa lemah yang meminta dan lemah  pula  yang dipinta.  Oleh itu akal yang sejahtera tidak boleh  menerima  penyembahan  selain daripada Allah Subhanahuwata’ala. Dalam peribadatan mereka  tidak boleh  mempersekutukan  sesuatu dengan Allah.  Allah  adalah  al-Khaliq  Yang  Esa.  Selain daripada-Nya adalah  lemah  dan  dhaif belaka.

 

Tuhan-tuhan palsu yang tidak memiliki apa-apa

Al-Quran menghujah dan mengingatkan orang-orang musyrikin  bahawa apa  yang  mereka  sembah selain daripada  Allah Subhanahuwata’ala tidak  memiliki sebutir  atom  pun  sama ada di bumi  mahupun  di  langit.  Malah sembahan mereka sama sekali tidak menyamai Allah Subhanahuwata’ala walaupun sebesar zarah  sama ada di bumi mahupun di langit.

Allah tidak  mempunyai apa-apa  keperluan dengan tuhan-tuhan palsu yang  mereka  sembah. Jika mereka menyedari hakikat ini, mereka akan merasai  kewajipan untuk beribadat dengan ikhlas kepada Allah semata-mata.buddha-golden

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud:

Katakanlah:  Serulah  mereka yang kamu  anggap  (sebagai  tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarah pun di  langit dan di bumi, dan mereka tidak memiliki satu saham  pun dalam  penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak  ada  di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya."

(Surah Saba': 22)

 

Al-Quran   mengakui  bahawa  orang-orang  musyrikin   mengiktiraf sebahagian  daripada Rububiyyah Allah seperti Allah Subhanahuwata’ala itu  Pemilik langit  serta bumi dan Allah itu Pengurus  kejadian-kejadian   di langit serta di bumi. Jika begitulah pengiktirafan mereka,  sepatutnya mereka beriman dan menyembah Allah tanpa  mempersekutukan-Nya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

Katakanlah  (kepada  mereka): Kepunyaan siapakah bumi  ini,  dan semua  yang  ada  padanya  jika  kamu  mengetahui?  Mereka   akan menjawab:  Kepunyaan  Allah. Katakanlah (kepada  mereka):  Apakah kamu tidak ingat?

"Katakanlah (kepada mereka): Siapakah yang mempunyai langit  yang tujuh  dan yang empunya 'arasy yang besar? Mereka akan  menjawab: Kepunyaan  Allah. Katakanlah (kepada mereka): Apakah  kamu  tidak bertaqwa?

"Katakanlah  (kepada mereka): Siapakah yang di tangan-Nya  berada segala kekuasaan sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak  ada yang dapat dilindungi daripada (azab)-Nya, jika kamu  mengetahui? Mereka   akan  menjawab:  Kepunyaan  Allah.  Katakanlah   (kepada mereka): (Oleh yang demikian) dari jalan manakah kamu ditipu ?

"Sebenarnya  Kami  telah  membawa  kebenaran  kepada  mereka  dan sesungguhnya mereka sebenarnya orang-orang yang berdusta."

(Surah Al-Mu'minun: 84-90)

 

Sains dan aqidah tauhid

Penemuan-penemuan dalam bidang sains dan teknologi mengenai  alam buana,   atom,  manusia,  tumbuh-tumbuhan  dan  pelbagai   bidang industri  telah  berjaya  menyingkap  keindahan  dan   ketelitian ciptaan  Allah Subhanahuwata’ala.  Penemuan-penemuan  dan  rekaan-rekaan  baru  itu menguatkan lagi ajaran aqidah tauhid dan meneguhkan lagi keimanan orang-orang mu'min. Hasil-hasil kajian itu menunjukkan  kebesaran dan  keluasan  kudrat serta ilmu Allah Subhanahuwata’ala. Sesungguhnya  di  sebalik kehalusan  ciptaan  dan keindahan sistem sejagat  ini  pasti  ada Penciptanya Yang Maha Basar dan Maha Berkuasa.

 

Kedudukan tauhid dalam Islam

Keseluruhan ajaran Islam berasaskan tauhid. Kandungan al-Quran  berlegar di atas tauhid. Kandungan  ayat-ayat  al-Quran meliputi pengkhabaran tentang Allah Subhanahuwata’ala, sifat-sifat-Nya, kejadian-Nya, perbuatan-Nya, pentadbiran-Nya dan sistem.Nya. muslimahcantik3

Al-Qur'an  membincangkan  tentang al-amr (perintah)  dan  anbiya' Allah  (nabi-nabi  Allah) kerana kedua-duanya ada  kaitan  dengan penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala terhadap makhluk-Nya.

Al-Qur'an  menerangkan segala bentuk balasan baik (pahala)  untuk mereka  yang  mentaati Allah, Rasul dan  syariat-Nya.  Semua  ini untuk mengajak  mereka menegakkan Tauhid al-Uluhiyyah dan  Tauhid al-Rububiyyah.

Al-Qur'an  menerangkan segala bentuk balasan siksa  (dosa)  untuk mereka  yang  tidak mematuhi  syariat-Nya,  menceritakan  tentang keadaan  orang-orang zaman dahulu yang telah  menderhakai-Nya. Semua  ini untuk menjelaskan bahawa manusia perlu kembali  kepada dasar tauhid dan ibadah kepada-Nya.

Oleh itu tauhid adalah intipati atau asas Islam. Daripada  tauhid terpancar  segala  sistem, perintah, hukum dan  peraturan.  Semua ibadat  dan hukum dalam Islam bertujuan untuk menambah,  memahir, menguat  dan  mengukuhkan lagi tauhid di dalam  hati  orang-orang mu'min.

 

Dengan tauhid seluruh dorongan manusia akan terbentuk

Dengan tauhid yang kuat, maka akan terbentukkan pelbagai dorongan yang  ada dalam jiwa manusia. Dia akan takut hanya  kepada  Allah Subhanahuwata’ala dan berani mempertahankan keyakinannya seperti yang dipersaksikan dalam sirah Rasulullah dan para sahabat:

1.        Rasulullah  Sallallahu’alaihiwasallam pernah memerintahkan Ali Radhiallahu’anhu agar  tidur  di atas  katilnya sebelum baginda keluar berhijrah ke  Madinah,  sedangkan  musuh Islam begitu giat mengintip baginda. Namun  Sayyidina  Ali sanggup  berbuat mengikut perintah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam  kerana  beliau yakin atas Kehendak dan Kekuasaan Allah.

2.        Khalid  Ibn al-Walid Radhiallahu’anhu pernah mengalami banyak  calar  dan luka  pada  badannya kerana berperang di jalan Allah Subhanahuwata’ala.  Namun  dia tetap   yakin  dengan  Kekuasaan  Allah Subhanahuwata’ala.  Dia  tetap   meneruskan pertempuran melawan musuh.

 

3.        Bilal bin Rabah Radhiallahu’anhu sanggup diheret di padang pasir,  dijemur di  bawah kepanasan matahari dan diseksa dengan batu besar  diletakkan di atas tubuhnya. Dia tetap mempertahankan keimanannya.

Kini,  ramai orang Islam kehilangan hakikat tauhid yang sebenarnya. Mereka  masih yakin  kepada  yang  lain daripada  Allah Subhanahuwata’ala atau keyakinan mereka bercampur aduk.  Mereka  takut  kepada kegagalan, ketua, kematian dan sebagainya, di sambing takut kepada Allah Subhanahuwata’ala

 

 

 

********************************************

 

Rujukan:

 

Dr. Abdul Karim Zaidan,

Usul Ad-Da'wah. r

No comments:

Post a Comment

sila berikan soalan anda jika anda mempunyai kemusykilan dengan artikel yang dimuatkan,
sebarkanlah artikel2 ini kepada sahabat-sahabat anda, keluarga, rakan-rakan usrah dan siapa sahaja disamping anda:)